Łukasiewicz - ICiMB

Program XX Międzynarodowej Konferencji Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie

ŚRODA / WEDNESDAY – 24.05.2023

13:00 – 15:00 - Rejestracja uczestników / Registration of participants
13:00 – 14:45 - Obiad / Lunch
 
15:00 -  Rozpoczęcie konferencji / Conference opening
dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, prof. AGH – Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 
 
15:30 – 16:20 - Sesja Plenarna – Polska gospodarka wodorowa i jej potencjał / Plenary session – Polish hydrogen economy and its potential
 
15:30 - Józef Gawron - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Zielone źródła, jasna przyszłość: Odnawialne zasoby energii jako nadzieja na zrównoważony rozwój Małopolski
Green sources, bright future: Renewable energy sources as hope for sustainable development of Malopolska
 
15:55 - dr inż. Katarzyna Stec - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Wodór w Łukasiewiczu. / Hydrogen in Łukasiewicz
 
16:40 – 18:00 - Panel dyskusyjny „Wodór - horyzont możliwości” / Panel discussion "Hydrogen - a horizon of possibilities"
 
Moderator:
Agnieszka Sioła, MBA – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 
Paneliści:
Tomasz Biliński – Prezes Stowarzyszenia Producentów Materiałów Ogniotrwałych
dr inż. Andrzej Czulak – Prezes Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych
Jerzy Kopeć – Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
dr Remigiusz Kopoczek – Wiceprezes ds. badawczych - Sieć Badawcza Łukasiewicz
dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, prof. AGH – Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Mirosław Skibski – Prezes Śląsko - Małopolskiej Doliny Wodorowej
dr Tomasz Węsierski – Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Azoty S.A.
prof. dr hab. inż. Adam Zieliński – Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz - Górnośląskiego Instytutu Technologicznego
 
 
20:00 - Bankiet / Banquet
 
 
 
CZWARTEK / THURSDAY – 25.05.2023
 
7:00 – 9:45 - Śniadanie / Breakfast
 
 
10:00 – 11:15 - Sesja I – Materiały monolityczne – współpraca międzynarodowa / Session I – Monolithic materials - international cooperation
 
Przewodniczący / Chairmen:
Prof. Dr. Olaf Krause - Koblenz University of Applied Science, Niemcy
mgr Wojciech Mikulski - Górbet Refractories
 
10:00 - Laura Erbar
Wpływ zanieczyszczeń typowych dla surowców wtórnych na zachowanie betonów o wysokiej zawartości tlenku glinu – część 1: Projektowanie składu betonu i właściwości wiążące
An insight into the impact of impurities, typical in secondary raw materials, on the behaviour of high alumina castables - part 1: Design of the castables and setting properties
 
10:20 - dr hab. Jacek Podwórny
Wpływ zanieczyszczeń typowych dla surowców wtórnych na zachowanie betonów o wysokiej zawartości tlenku glinu – część 2: Właściwości termomechaniczne
An insight into the impact of impurities, typical in secondary raw materials, on the behaviour of high alumina castables - part 2: Thermomechanical behaviour
 
10:40 - Dr. Eng. Erwan Brochen
Wpływ zanieczyszczeń typowych dla surowców wtórnych na zachowanie betonów o wysokiej zawartości tlenku glinu – część 3: Mechanika pękanie i tworzenie się fazy ciekłej
An insight into the impact of impurities, typical in secondary raw materials, on the behaviour of high alumina castables - part 3: Fracture behaviour and assessment of melt formation
 
 
11:15 – 12:15 - Sesja II – Metalurgia miedzi / Session II – Copper metallurgy
 
Przewodniczący / Chairmen:
dr hab. inż. Dominika Madej, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
mgr inż. Jerzy Witek - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 
 
11:15 - prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba, Maciej Ludwig, Ryszard Prorok, Edyta Śnieżek, Ilona Jastrzębska
Kruszywo ze złomu MgO-C jako przykład dbałości o „net zero” zrównoważonego rozwoju w przemyśle materiałów ogniotrwałych.
Aggregate from scrap MgO-C as an example of care for net zero sustainable development in the refractory industry.
 
11:35 - dr inż. Ilona Jastrzębska, Aleksandra Kalęba, Maciej Ludwig, Edyta Śnieżek, Adam Piwowarczyk, Jacek Szczerba
Struktura  i właściwości żużli miedziowych. / Structure and properties of copper slags.
 
11:55 - dr inż. Klaudia Wiśniewska-Tobiasz
Arsen w rafinacji miedzi i jego wpływ na ceramikę ogniotrwałą. / Arsenic in copper refining and its influence on refractory lining.
 
 
12:15 – 12:45 Przerwa kawowa / Coffee break
 
 
12:45 – 14:30 Sesja III – Korozja / Session III – Corrosion
 
Przewodniczący / Chairmen:
prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
mgr inż. Adam Aksamit - Polska Ceramika Ogniotrwała "ŻARÓW" Sp. z o.o.
 
12:45 - dr inż. Artur Bradecki
Korozja siarczanowa matrycy wyrobów magnezjowo-spinelowych w piecach cementowych opalanych paliwami alternatywnymi.
Sulphate corrosion of the matrix of magnesia-spinel products in cement kilns fired with alternative fuels.
 
13:05 - Dr. Andrius Kudžma, Valentin Antonovič, Jurgita Malaiškienė, Rimvydas Stonys, Tomas Krunglevičius, Robert Kusiorowski
Cechy korozji alkalicznej cegieł szamotowych stosowanych w kotłach opalanych biomasą.
Features of alkaline corrosion of fireclay bricks used in biomass boilers.
 
13:25 - dr inż. Małgorzata Skalska
Badania "post mortem" i warunki eksploatacji jako podstawa doboru wyrobów zawierających węgiel na wyłożenia ogniotrwałe urządzeń przemysłu stalowego.
“Post mortem” tests and operating conditions as a criterion for selecting carbon-containing products for refractory linings used in steel industry equipment.
 
13:45 - Johannes Boersma
Nowe kryterium ilościowe do określania odporności na korozję żużlową materiałów ogniotrwałych stosowanych w spalarniach.
A new quantitative criterion to determine slag corrosion resistance of refractories for incinerators.
 
14:05 - Katarzyna Stepaniuk
Labsoft Industrial Solutions – Innowacyjne rozwiązania dla materiałów ogniotrwałych.
Labsoft Industrial Solutions - Innovative solutions for refractory materials.
 
 
14:30 – 16:00 Obiad / Lunch
 
16:00 – 18:00 Sesja IV – Kształtowanie własności Session IV – Property Shaping
 
Przewodniczący / Chairmen:
Dr. Eng. Erwan Brochen - Forschungsgemeinschaft Feuerfest e.V., Niemcy
Dr. Eng. Valentin Antonovič - Vilnius Gediminas Technical University, Litwa
 
16:00 - Prof. Dr. Olaf Krause
Wyzwania związane z uzyskaniem powtarzalnych właściwości betonów ogniotrwałych w celu zapewnienia jakości.
Challenges of the reproducible characterization of refractory castables for quality assurance
 
16:20 - Karolina Przydział, Michał Sułkowski, Marcin Klewski, Dominika Madej
Kształtowanie odporności na wstrząsy cieplne betonów ogniotrwałych z kruszywami typu Al2O3-SiO2
Shaping the thermal shock resistance of refractory castables with Al2O3-SiO2 aggregates
 
16:40 - Karina Warmuz, Dominika Madej
Niskotemperaturowa synteza fazy spinelowej o różnej stechiometrii w aspekcie kształtowania właściwości mechanicznych, termomechanicznych i odpornościowych betonów ogniotrwałych korundowo- spinelowych.
Low-temperature synthesis of the spinel phase with different stoichiometry in the aspect of shaping the mechanical, thermomechanical and resistance/properties of corundum-spinel refractory castables.
 
17:00 - Dr. Renata Boris, Valentin Antonovič, Andrius Kudžma, Iwona Wilińska, Rimvydas Stonys
Wpływ dodatku nanokrzemionki na hydratację CAC i właściwości betonów niskocementowych.
The influence of nano-silica additive on the hydration of CAC and properties of low cement castable.
 
17:20 - dr hab. inż. Dominika Madej, prof. AGH, Rafał Janik, Paulina Sarota, Monika Borowska, Wojciech Hasiak, Wojciech Mikulski
Materiały monolityczne na wiązaniu hydraulicznym przeznaczone do zastosowania w warunkach  szybkościowego wygrzewania wyłożenia ogniotrwałego.
Hydraulically-boned monolithic lining designed for the fast drying procedure.
 
17:40 - Jacco Booster
Porównanie systemów wiązania betonów ogniotrwałych.
Comparison of binding systems in refractory castables.
 
 
20:00 Biesiada Góralska / Highlander feast
 
 
 
PIĄTEK / FRIDAY– 26.05.2023
 
 
7:00 – 9:45 Śniadanie / Breakfast
 
 
10:00 – 11:00 Sesja V – Nowe kierunki rozwojowe
Session V - New development directions
 
Przewodniczący / Chairmen:
dr hab. Jacek Podwórny - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
dr inż. Karolina Dudek - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 
10:00 - Sebastian Sado, Wiesław Zelik
Zastosowanie wybranych technik uczenia maszynowego w doborze optymalnego składu wyrobów MgO-C w zależności od parametrów eksploatacyjnych urządzeń cieplnych
Use of selected machine learning techniques to find the optimal composition of MgO-C materials depending on heat devices exploitation parameters.
 
10:20 - Bennie Lekkerkerk
Vulcor Insulation BV - Korzyści ze stosowania wysokotemperaturowych włókien o niskiej zawartości śrutu.
Vulcor Insulation BV - Benefits of using high-temperature, low shot content fibers.
 
10:40 - Paweł Kopciał
Możliwości zastosowania metod uczenia maszynowego do prognozowania reakcji na ogień wyrobów budowlanych.
Possibilities of using machine learning methods to predict the reaction to fire of construction products.
 
 
11:00 – 11:30 Sesja VI – Sesja posterowa
Session VI – Poster session
 
dr inż. Andrzej Cybulski, Jerzy Witek, Robert Kusiorowski, Rafał Dojka, Michał Jureczko
Ceramiczne piaski formierskie dla odlewnictwa.
Ceramic moulding sands for the foundry industry.
 
dr inż. Karolina Dudek, Jacek Podwórny
Wysokotemperaturowa dyfrakcja rentgenowska jako efektywne narzędzie w badaniach materiałów ogniotrwałych.
High-temperature X-ray diffraction as an effective tool in the study of refractory materials.
 
Jerzy Kaczorowski
Skup i przerób hurtowy gruzów materiałów ogniotrwałych oraz zbędnych zapasów magazynowych z zachowaniem zasad ustawy o odpadach.
Wholesale purchase and processing of refractory rubble and redundant stock in accordance with the provisions of the Waste Act.
 
dr inż. Magdalena Kujawa, Robert Kusiorowski, Anna Gerle
Badania procesu dehydroksylacji azbestu chryzotylowego
Research on dehydroxylation of chrysotile asbestos
 
dr inż. Robert Kusiorowski, Barbara Lipowska, Magdalena Kujawa, Anna Gerle
Problem odpadów azbestowych na terytorium Polski.
The problem of asbestos waste in Poland.
 
dr hab. inż. Dominika Madej, prof. AGH,Paulina Sarota, Rafał Janik, Monika Borowska, Wojciech Hasiak, Wojciech Mikulski
Kształtowanie właściwości termomechanicznych bezcementowych betonów ogniotrwałych zawierających półprodukty cyrkononośne.
Shaping the thermomechanical properties of cement-free refractory castables containing zircon-bearing semi-finished products.
 
Izabela Majchrowicz
Wpływ dodatków na formowanie i własności rur ogniotrwałych.
Influence of additives on the formation and properties of refractory pipes.
 
 
11:30 - 11:40 Podsumowanie i zakończenie konferencji / Summary and closing of the conference
 
12:00 – 13:00 Obiad / Lunch
 
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona