Łukasiewicz - ICiMB

Certyfikacja i Normalizacja

Obszary działania

 1. Obszar regulowany europejskim objętym notyfikacją, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG, w ramach którego wydawany jest certyfikat stałości właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji (ZKP), gdzie dokumentem kryterialnym jest zharmonizowana specyfikacja techniczna (norma lub europejska ocena techniczna),
 2. Obszar regulowany krajowym objętym akredytacją, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z póź. zmianami), w ramach którego wydawany jest krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych lub krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji (ZKP), gdzie dokumentem kryterialnym jest Polska Norma lub krajowa ocena techniczna,
 3. Obszar dobrowolny, w ramach którego wydawany jest dobrowolny certyfikat zgodności lub dobrowolny certyfikat zakładowej kontroli produkcji (ZKP), gdzie dokumentem kryterialnym jest Polska Norma lub krajowa ocena techniczna.

Działania związane z prowadzeniem certyfikacji w imieniu Instytutu realizuje Dział Certyfikacji i Normalizacji.

Działalność normalizacyjna, krajowa i europejska, prowadzona jest w oparciu o współpracę z PKN i obejmuje prowadzenie sekretariatu Komitetu Technicznego PKN KT nr 196 ds. Cementu i Wapna, udział w pracach Komitetu Technicznego PKN nr 196 oraz CEN/TC 51/WG6 i CEN/TC 51 WG13.

 

Certyfikacja obowiązkowa

Certyfikacja wyrobów budowlanych
w obszarze europejskim

 

Certyfikację wyrobów budowlanych
w obszarze krajowym

Certyfikacja dobrowolna

Zgodności z normą
Zakres

Zgodności z kryteriami technicznymi
Zakres

Zgodności z kryteriami grupowymi
Zakres

Zakładowej kontroli produkcji
Zakres

Znak bezpieczeństwa B
Zakres

Znak Jakości ISIC-Q
Zakres

Wyrobów budowlanych

 

Dział Certyfikacji i Normalizacji posiada jednostki w Krakowie i Warszawie

Kraków

Zakres certyfikacji:

 • cementy
 • popiół lotny do betonu, mielony wielkopiecowy żużel do betonu
 • wapno budowlane
 • łączniki tworzywowe, siatki zbrojące, 
 • kleje do mocowania materiałów termoizolacyjnych
 • okładziny, płyty okładzinowe, złożone panele, 
 • wyroby do izolacji termicznej
 • membrany izolujące przed wodą lub parą wodną, wyroby do iniekcji stopujących i scalających, 
 • wyroby do osuszania murów

Warszawa

Zakres certyfikacji:

 • wyroby prefabrykowane z betonu, m.in. stropy, ściany, dachy, schody, elementy mostowe itp.
 • elementy drogowe
 • słupy oświetleniowe
 • wyroby do zbrojenia betonu
 • kominy, systemy kominowe
 • płytki ceramiczne i instalacje sanitarne
 • szkło płaskie, profilowane i wyroby ze szkła

Wspólny zakres

 • beton towarowy
 • wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych; domieszki i dodatki do betonu
 • kruszywa, spoiwa drogowe, mieszanki stabilizujące  i związane hydraulicznie, inne spoiwa
 • zaprawy murarskie i elementy murowe
 • złożone systemy izolacji cieplnej
  z wyprawami tynkarskimi

Wnioskowanie o certyfikację

Producent zainteresowany przeprowadzeniem procesu certyfikacji proszony jest o przysłanie wypełnionego wniosku i zgłoszenia w formie pisemnej.

Wniosek Klauzula RODO

 

Wymagania dla zakładowej kontroli produkcji

Wymagania dla zakładowej kontroli produkcji w zależności od rodzaju wyrobu znajdują się w normach wyrobów, ocenach technicznych lub osobnych normach.

W przypadku braku takich wymagań lub jeżeli są bardzo ogólne producent powinien stosować wymagania opublikowane w dokumencie NCW.1 „Zakładowa kontrola produkcji (ZKP). Wymagania dla producentów w procesach oceny i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji”

Wymagania

 

Notyfikacja Unii Europejskiej 1487

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest jednostką notyfikowaną nr 1487 zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR), ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Zakres działania Instytutu jako notyfikowanej jednostki certyfikującej, realizowany przez Dział Certyfikacji i Normalizacji, obejmuje zgodnie z załącznikiem V do CPR systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 1+, 1 oraz 2+.

Aktualny zakres notyfikacji w obszarze CPR obejmuje następujące decyzje komisji, wyroby, systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz zharmonizowane specyfikacje techniczne: Plik do pobrania

 

Akredytacja PCA Nr AC 008

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest jednostką certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zakres akredytacji obejmuje prowadzenie procesów certyfikacji w obszarach regulowanych europejskim i krajowym oraz certyfikację dobrowolną.

Zakres akredytacji

Elastyczny zakres akredytacji

 

 

Informacja o opłatach w procesach certyfikacji i nadzoru

Wysokość kosztów przeprowadzenia procesu certyfikacji i nadzoru kalkulowana jest w oparciu o obowiązujące cenniki.

 

Skargi i odwołania

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych dokłada wszelkich starań by usługi świadczone klientom wykonywane były w sposób dla nich zadawalający.
Jeżeli nie jesteście Państwo zadowoleni z naszego działania, możecie złożyć skargę.
Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z naszą decyzją, możecie złożyć odwołanie. 
Rozpatrywanie skarg i odwołań prowadzone jest zgodnie z procedurą PO.4 Skargi, odwołania i reklamacje, którą udostępniamy na życzenie.
W celu zachowania bezstronności osoby biorące udział w wyjaśnianiu skarg i odwołań nie są zaangażowane w działania na rzecz zgłaszającego skargę odwołanie. Nie są również stroną w sporze.

 

Bezstronność

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych identyfikuje, analizuje i dokumentuje potencjalne konflikty interesów wynikające z prowadzenia certyfikacji, w tym wszystkie konflikty wynikające z jego powiązań. Powiązania stanowiące zagrożenie dla bezstronności mogą wynikać z praw własnościowych, podległości, zarządzania, personelu, posiadania udziałów własnościowych, finansów, kontraktów, marketingu oraz stronniczości mogącej wynikać z własnego interesu, samooceny, rzecznictwa, familiarności, obaw i konkurencji. W przypadku stwierdzenia powiązań stanowiących zagrożenie dla bezstronności, udokumentowany sposób eliminacji lub minimalizacji takiego zagrożenia udostępniany jest Komitetowi ds. certyfikacji. Jeżeli powiązanie stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności, wówczas nie przeprowadza się certyfikacji. Aktualizacja potencjalnych konfliktów interesów prowadzona jest na bieżąco w miarę pojawiania się nowych zagrożeń lub innych potrzeb.

 

Instytut nie oferuje ani nie świadczy usług konsultacyjnych w obszarze prowadzonej certyfikacji. Działalność Instytutu nie może być oferowana w powiązaniu z działalnością konsultingową w obszarze prowadzonej certyfikacji. Usługi konsultingowe należy rozumieć jako uczestnictwo w projektowaniu, produkcji lub wprowadzaniu ocenianych produktów do obrotu, lub projektowaniu i wdrażaniu ocenianego systemu zakładowej kontroli produkcji.

 

Dział nie oferuje ani nie prowadzi auditów wewnętrznych dla swoich certyfikowanych klientów i nie podzleca auditów organizacjom konsultującym systemy ZKP. Dział jeżeli zaistniała by taka sytuacja nie przeprowadzi certyfikacji w organizacjach, w których system byłby konsultowany lub poddawany audytom wewnętrznym przez organizację konsultacyjną powiązaną w sposób niedopuszczalnych z Instytutem. Dział nie będzie zlecał wykonywania inspekcji osobom, które mogły by być zaangażowane w konsultowanie systemu ZKP w organizacji wnioskującej o certyfikację.

 

Informacja o wydanych certyfikatach

Dział na życzenie udostępnia informacje o certyfikatach.

Osoba zainteresowana uzyskaniem informacji proszona jest o złożenie do Działu w formie pisemnej (pocztą lub e-mail) imiennego zapytania zawierającego:

nr certyfikatu lub dane dotyczące producenta i wyrobu
Udzielona odpowiedź będzie zwierała następujące informacje:

czy certyfikat został wydany, czy jest ważny, zawieszony lub unieważniony
jeżeli tak: nazwę producenta, zakres certyfikacji, datę wydania certyfikatu, datę zawieszenia i do kiedy zawieszenie zostało udzielone lub datę unieważnienia
Informacja zostanie udzielona w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zapytania. Forma udzielonej informacji zależy od życzenia składającego zapytanie.

 

Informacja o wyrobach i ich producentach

Dział na życzenie udostępnia informacje o certyfikowanych wyrobach i ich producentach.

Osoba zainteresowana uzyskaniem informacji o certyfikowanych wyrobach i ich producentach proszona jest o złożenie do Działu w formie pisemnej (pocztą lub e-mail) imiennego zapytania zawierającego:

 • nazwę producenta
 • nazwę wyrobu zgodną z oznaczeniem określonym w dokumencie odniesienia
 • rodzaj certyfikatu: stałości właściwości użytkowych lub zgodności ZKP

Udzielona odpowiedź będzie zwierała następujące informacje:

 • czy producent posiada ważny certyfikat na wskazany wyrób(-y);
 • jeżeli tak: nr certyfikatu, zakres certyfikacji, datę wydania, termin ważności,

Jeżeli pytanie zawiera tylko numer certyfikatu udzielona odpowiedź będzie zawierała następujące informacje:

 • czy certyfikat o tym numerze został wydany i czy jest ważny (ew. cofnięty, unieważniony bądź zawieszony);
 • jeżeli został wydany: nazwę producenta, zakres certyfikacji, datę wydania, termin ważności.

Informacja zostanie udzielona w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zapytania. Forma udzielonej informacji zależy od życzenia składającego zapytanie.

Kierownik Działu

Piotr Zapolski
tel.: 12 683 79 15
kom.: 795 599 379

piotr.zapolski
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Zrównowazonego
​Budownictwa

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Z-ca Kierownika

Małgorzata
Warda-Pruszkowska

tel.: 22 889 48 85 
kom.: 691 929 289

malgorzata.warda
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Zaawansowanej
Ceramiki i Prefabrykacji 

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona