Łukasiewicz - ICiMB

Grupa Badawcza Ceramika Specjalna

Profil

Grupa Badawcza Ceramika Specjalna zajmuje się tematyką związaną z szeroko pojętą technologią ceramiki. Prace dotyczą głównie ceramiki inżynierskiej do której zaliczamy zaawansowane materiały konstrukcyjne oraz ceramikę funkcjonalną. Ceramikę konstrukcyjną charakteryzują wysokie parametry wytrzymałościowe i termiczne. Przykładem zaawansowanej ceramiki konstrukcyjnej jest m.in.: ceramika supertwarda, odporna na skrajnie wysokie temperatury i obciążenie termiczno-mechaniczne.

Ceramika funkcjonalna to taka, która charakteryzuje się specyficznymi właściwościami fizykochemicznymi. Do tej grupy materiałów należy ceramika przezroczysta do zastosowań optycznych oraz ceramika przezroczysta, aktywna laserowo.

Ceramiczne materiały specjalne są materiałami o wysokim stopniu przetworzenia i wymagają zaawansowanych technologii wytwórczych, które gwarantują wysokie parametry użytkowe. Nowoczesna aparatura będąca w posiadaniu Zakładu może być stosowana do produkcji materiałów zaawansowanych, natomiast proces produkcji można łatwo przystosować do zmieniającego się zapotrzebowania na poszczególne rodzaje wyrobów. Kadrę Grupy Badawczej tworzą absolwenci kierunków o profilu technologicznym.

Usługi badawcze

Spośród usług badawczych oferowanych przez Grupę Badawczą można wyróżnić:

 • obróbka termiczna przy zadanym programie temperaturowym w temperaturze do 2200°C w atmosferze utleniającej, obojętnej, redukującej oraz niskiej próżni,
 • prasowanie izostatyczne na zimno (ciśnienie max. 2500 bar),
 • obróbka termiczna w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury (HIP – Hot Isostatic Pressing) przy ciśnieniu maksymalnym 3000 bar i temperaturze 2000°C w atmosferze argonu lub azotu,
 • określenie właściwości reologicznych płynów przy pomocy reometru oscylacyjno-rotacyjnego,
 • określenie właściwości elektrokinetycznych cząstek w zawiesinie (wyznaczenie potencjału zeta),
 • oznaczenie rozkładu wielkości nanocząstek w zawiesinie metodą dls,
 • opracowanie składu zawiesin cząstek ceramicznych pod względem optymalizacji właściwości reologicznych,
 • pomiar twardości metodą Vickersa przy wykorzystaniu twardościomierza LECO LV800 Zakres sił 0,3-50 kgf; urządzenie zaopatrzone w piramidkę Vickersa,
 • doradztwo i projektowanie materiałów do zastosowań specjalnych.

Projektów materiałów na bazie ceramiki tlenkowej, nie tlenkowej oraz kompozytów. Przykłady:

 • elementy z ceramiki przezroczystej ze spinelu magnezowo-glinowego, granatu itrowo-glinowego,
 • elementy z ceramiki nietlenkowej (SiC, Si3N4, MoSi2),
 • kompozyty ceramiczne,
 • płytki balistyczne,
 • elementy z ceramiki przezroczystej aktywnej laserowo (np.: Nd:YAG, Er:YAG),
 • ceramika lita oraz porowata (np.: Al2O3, ZrO2, Al2O3/ZrO2, Y2O3).

 

Uprawnienia

Koncesja w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu nr B-013/2015.

Projekty:

 • 2012-2013 Opracowanie technologii wytwarzania ceramicznych materiałów optycznych i laserowych nowej generacji. Projekt rozwojowy własny finansowany przez NCBiR nr NR08-0006-10;
 • 2012- 2014 Właściwości mechaniczne i odporność na szoki termiczne przezroczystej ceramiki Y2O3 w funkcji mikrostruktury i temperatury. Projekt finansowany przez NCN Nr 2011/01/B/ST8/02635 Konkurs OPUS 1;
 • 2019 – Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnych, wielkoformatowych płyt trudnościeralnych do zastosowania w przemysłowych urządzeniach i ciągach technologicznych. Projekt realizowany wspólnie z PPHU POWŁOKA s.c. T. Kurach, P. Woźniak, K. Posytek; „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
 • 2019 – Opracowanie technologii otrzymywania porowatego nośnika katalizatora na bazie ZrO2 wraz z wytworzeniem serii próbnej. Projekt realizowany w ramach usługi badawczej dla Yara International ASA;
 • Od 2021 - Opracowanie metody wytwarzania ceramicznych i kompozytowych komór spalania, NCBiR i Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Lider Grupy

dr inż. Krzysztof
Perkowski

tel. +48 519 331 891

kom. 791 982 875

krzysztof.perkowski
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Główny Specjalista

dr inż. Magdalena
Gizowska

tel. +48 519 332 003

magdalena.gizowska
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Ceramiki
i Betonów

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona