Łukasiewicz - ICiMB

Sygnaliści

Sygnaliści

 


Sygnaliści – wypełniając zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE . L Nr 305, str. 17), Instytut wprowadził Zarządzeniem Nr 54/2021 Dyrektora Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z dnia 20 grudnia 2021 roku procedurę przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami obowiązującą w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Procedura określa zasady i tryb poufnego zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych obowiązujących w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Sygnalista może dokonać zgłoszenia za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:


Procedura przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych 

Dział
Kontroli
i Audytu
Wewn.

 

tel.: 12 683 79 40

sygnalisci
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Łukasiewicz - Instytut
Ceramiki i
Materiałów Budowlanych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zgłoszenia wysyłkowe
z dopiskiem:
"Zgłoszenie - do rąk
własnych"

Dział Kontroli
i Audytu Wewnętrzenego

 

Osobiście:

na adres Instytutu,

budynek A, pok. 62

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona