Łukasiewicz - ICiMB

Heal

Tytuł projektu:

„Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Przekraczamy Granice 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Okres realizacji: 2018-2020

Nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001091

Skład konsorcjum:

  • Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

  • Ostravská Univerzita

  • Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava

Opis projektu:

Najpoważniejszym problemem środowiskowym, który ogranicza rozwój rejonu nadgranicznego w regionie dawnego Górnego Śląska (dziś Województwo Śląskie i Opolskie, północna część Województwa Morawsko-śląskiego i Ołomunickiego) jest dziś zanieczyszczenie atmosfery.

Proponowany projekt ma uzupełnić wcześniejsze czynności podejmowane w ramach OP Interreg CZ/PL, których zadaniem było przede wszystkim zmapowanie przyczyn tego problemu. Chodziło o projekty Clean Border, Air Silesia i aktualnie realizowany projekt Air Border. W ramach pierwszych dwóch projektów był zmapowany wpływ lokalnych kotłowni, źródeł przemysłowych i transportu na niekorzystny stan atmosfery. Wyniki były pokazane za pomocą mapowych wyjść długookresowych stężeń, które pokazują wpływ podanych grup źródeł w regionie, obejmującym południową część Województwa Śląskiego i wschodnią część Województwa Morawsko-śląskiego. Projekt Air Order jest już skierowany na rozpoczęcie konkretnej współpracy instytucji przy rozwiązywaniu tego problemu. W pierwszej fazie wzrośnie świadomość o przyczynach ekstremalnego zanieczyszczenia atmosfery w najbardziej zanieczyszczonej części tego obszaru (Raciborsko i Karwińsko).

 

Planowane efekty realizacji projektu:

Dużym problemem obszaru polsko-czeskiego pogranicza jest zanieczyszczenie powietrza. Stąd inicjatywa podjęcia współpracy interdyscyplinarnych instytucji naukowych z Polski i Czech na rzecz charakterystyki ryzyk środowiskowych związanych z zanieczyszczeniem powietrza oraz określenia ich wpływu na zdrowie ludności. Społeczeństwo, mimo iż słyszy o zanieczyszczonym powietrzu i widzi wskaźniki tego zanieczyszczenia, nie zawsze jest świadome zagrożeń jakie te zanieczyszczenia niosą na ich zdrowie. Poprzez działania projektu: seminaria, konferencję, monografię oraz publikowanie na stronie internetowej informacji o poziomie zanieczyszczenia powietrza skorelowanym z informacją o jego wpływie na zdrowie ludności powiększona zostanie wiedza społeczności, władz publicznych i innych zainteresowanych podmiotów o realnym niebezpieczeństwie jakie niosą zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia ludzi. Zwiększenie tej świadomości przyczyni się do podjęcia już na poziomie oddolnym (w miejscach zamieszkania ludności) realnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Działania projektu skierowane bezpośrednio do grup docelowych zacieśnią także relacje między obywatelami i instytucjami. Zwiększona zostanie również intensywność interdyscyplinarnej współpracy instytucjonalnej na rzecz rozwiązywania problemów zanieczyszczenia powietrza. Efekty realizacji projektu pozwolą także na pobudzenie zaangażowania społeczności do wspólnego rozwiązywania międzynarodowego problemu zanieczyszczonego powietrza. Przyczyni się to do podejmowania kroków zaradczych na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce i Czechach. W okresie długookresowym wdrożenie takich kroków oznacza konkretne oszczędności oraz zdecydowaną poprawę warunków życia na polsko-czeskim pograniczu. Warunkiem dalszego rozwoju polsko-czeskiego pogranicza jest wzajemne współistnienie i wzrost poziomu współpracy mieszkańców po obu stronach granicy. Ta nie jest możliwa bez wzajemnego zaufania i wymiany obiektywnych informacji.

 

KONTAKT

 dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

e-mail: ewa.glodek-bucyk@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona