Łukasiewicz - ICiMB

Ekobeton

Tytuł projektu:

 

Niskoemisyjne betony z kruszywem naturalnym oraz z kruszywem z recyklingu
  
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 
Projekt  dofinansowany przez Centrum Łukasiewicz w ramach Dotacji Celowej Centrum Łukasiewicz przyznawanej przez Prezesa Centrum Sieci Badawczej Łukasiewicz. 

Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Baran
Okres realizacji: 01.06.2021-23.12.2023
Wartość projektu:  1 004 001,00 zł
Wysokość dofinansowania:  702 800,00 zł 
 

Cel projektu:

Zaprojektowanie i produkcja niskoemisyjnych betonów oraz betonów z kruszywem z recyklingu.

Opis projektu:

Kierunki rozwoju technologii produkcji cementu i betonu uwzględniają obecnie konieczność ograniczenia emisji CO2 z procesów produkcyjnych. Wynika to z wymagań wprowadzonych Dyrektywą 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów. Problem jest szczególnie ważny dla przemysłu cementowego, jednego z najbardziej emisyjnych gałęzi gospodarki. Nakładane są na producentów cementu tzw. limity emisji CO2 do atmosfery, których przekroczenie wiąże się z płaceniem kar. Budownictwo i użytkowanie budynków w Polsce, podobnie jak w całej UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii Podejmowane są rozwiązania zmniejszenia emisji CO2 przez przemysł budowlany w procesie produkcji cementu i betonu. Obecnie głównym kierunkiem jest rozwój produkcji cementów wieloskładnikowych, które uwzględnia zastąpienie wysokoemisyjnego klinkieru portlandzkiego nieklinkierowymi składnikami mineralnymi, a następnie zastosowanie ich w produkcji betonów. Niniejszy projekt stanowił będzie opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego betonu konstrukcyjnego klasy od C 25/30 do C 50/60 o niskiej zawartości klinkieru portlandzkiego z wykorzystaniem odpowiednio aktywowanych mechanicznie dodatków mineralnych pochodzących z procesów poprzemysłowych: mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego i popiołu lotnego krzemionkowego. 

 

Planowane efekty realizacji projektu badawczego i ich znaczenie dla realizacji celu działalności Sieci:

Produkcja betonów niskoemisyjnych wiąże się z dużym wykorzystaniem surowców z odzysku, poprzez zagospodarowanie odpadów przemysłowych; popiołów lotnych i granulowanych żużli wielkopiecowych. Efektem będzie produkt budowlany o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych i zwiększonej trwałości w stosunku do tradycyjnego betonu. Korzystny efekt oddziaływania na środowisko naturalne uzyskany zostanie dzięki znacznemu ograniczeniu emisji CO2 do atmosfery, poprzez zastąpienie energochłonnego klinkieru portlandzkiego odpadowymi surowcami mineralnymi w składzie cementu i betonu. Produkcja betonu pochłania duże zasoby kruszyw naturalnych. Realizacja niniejszego projektu to także zmniejszenie tego efektu dzięki produkcji i zastosowaniu kruszyw z recyklingu, które zastąpią kruszywo naturalne oraz przyczynią się do wykorzystania ciężko utylizowanych odpadów ściekowych. Kruszywa z recyklingu będą miały również wpływ na niższą gęstość betonu, co zwiększy jego możliwości aplikacyjne, przede wszystkim w budownictwie modułowym.

Lider:

Partnerzy:

 

KIEROWNIK PROJEKTU

dr inż. Tomasz Baran

tel.: 12 683 79 91

kom.: 691 929 277

tomasz.baran
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

 

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona