Łukasiewicz - ICiMB

Dział Oceny Technicznej

Wniosek EOTWniosek KOTWniosek RT

Zobacz ulotkę! PL

Check out the Flyer! ENG

Grupa wyrobów

Działalność obejmuje

 1. Wydawanie Europejskich Ocen Technicznych (EOT) dla grup wyrobów, dla których została wyznaczona JOT
 2. Współpracę z Europejską Organizacją ds. Ocen Technicznych (EOTA) przy opracowywaniu Europejskich Dokumentów Oceny (EDO)
 3. Wydawanie Krajowych Ocen Technicznych (KOT) dla grup wyrobów, dla których została wyznaczona JOT
 4. Współpracę z polskimi Jednostkami Oceny Technicznej przy opracowywaniu warunków oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
 5. Współpracę z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego w ramach monitoringu działań i kompetencji

Osobą decyzyjną, odpowiedzialną za kierowanie JOT jest Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk.
Schemat organizacyjny JOT dostępny jest poniżej:
Schemat organizacyjny

Uprawnienia

Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, zgodnie z Decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju Nr 1/JOT/WB/14 z dnia 14.01.2014 r. oraz Decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju Nr 4/JOT/WB/13 z dnia 14.01.2015 r. jest upoważniony do wydawania Europejskich Ocen Technicznych (EOT) dla wyrobów budowlanych. W dniu 18.08.2016 r. nastąpiło rozszerzenie uprawnień ICIMB o nowe grupy wyrobów decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr 2/JOT/WB/16. Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. zm.) ww. decyzje dotyczą również uprawnień Instytutu do wydawania krajowych ocen technicznych.

Europejska Ocena Techniczna (EOT)

 • Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG Europejskie Oceny Techniczne (EOT) mogą być udzielane od 1 lipca 2013 r. dla wyrobów budowlanych, dla których nie ma odpowiednich europejskich norm zharmonizowanych (odwołanie: Definicje i odnośniki)
 • Europejska Ocena Techniczna (EOT) stanowi dokument odniesienia do sporządzenia przez producenta deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i umieszczenia oznakowania CE.

Linki do podstron

Wniosek EOT

Wykaz wydanych EOT

Postępowanie EOT

Wnioskowanie o Europejską Ocenę Techniczną*

O wydanie Europejskiej Oceny Technicznej może wnioskować producent wyrobu budowlanego lub jego upoważniony przedstawiciel. Wniosek należy złożyć do Zakładu Oceny Technicznej.

We wniosku należy podać następujące informacje:

 • rodzaj i opis wyrobu budowlanego, jego zamierzone zastosowanie oraz deklarowane zasadnicze charakterystyki/właściwości użytkowe;
 • zakłady produkcyjne, w których wyrób budowlany jest produkowany;
 • jeśli to możliwe, czy wyrób budowlany jest lub jest nie w pełni objęty normą zharmonizowaną;
 • czy wniosek o wydanie Europejskiej Oceny Technicznej został wcześniej złożony w innej Jednostce Oceny Technicznej.

Po otrzymaniu wniosku Zakład Oceny Technicznej sprawdza, czy wyrób nie jest objęty lub jest nie w pełni objęty normą zharmonizowaną lub inną zharmonizowaną specyfikacją techniczną. Europejska Ocena Techniczna nie może być wydana, jeśli wyrób jest objęty normą zharmonizowaną.

W przypadku, gdy dla wyrobu nie istnieje zharmonizowana specyfikacja techniczna Zakład Oceny Technicznej inicjuje w ramach Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej EOTA procedurę opracowywania Europejskiego Dokumentu Oceny.

Opracowanie Europejskiego Dokumentu Oceny

W porozumieniu z producentem Zakład Oceny Technicznej opracowuje program prac. Program prac uwzględnia zasadnicze charakterystyki istotne dla zamierzonego zastosowania. Wyrób będący przedmiotem Europejskiej Oceny Technicznej oraz program prac podlegają konsultacjom w EOTA. Na podstawie programu prac Zakład Oceny Technicznej opracowuje Europejski Dokument Oceny. W procesie opracowywania Europejskiego Dokumentu Oceny mogą uczestniczyć Jednostki Oceny Technicznej upoważnione dla właściwej grupy wyrobów i/lub odpowiednie grupy robocze. Producent jest zaangażowany w opracowywanie Europejskiego Dokumentu Oceny. Projekt Europejskiego Dokumentu Oceny jest przedmiotem konsultacji w EOTA.

EOTA informuje Komisję Europejską o programie prac. Od tego momentu proces opracowania projektu Europejskiego Dokumentu Oceny nie powinien przekroczyć sześciu miesięcy. Ostateczny projekt Europejskiego Dokumentu Oceny jest zatwierdzany przez Radę Techniczną EOTA oraz przekazywany Komisji Europejskiej.

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. EOTA zapewnia publiczny dostęp do EDO.

Okresy konsultacyjne są określone w Rozporządzeniu (UE) 305/2011 oraz uwzględnione w przepisach wewnętrznych EOTA:

 • konsultacje na temat wniosku o Europejską Ocenę Techniczną wymagającego opracowania Europejskiego Dokumentu Oceny i/lub wstępnego programu prac - 1 miesiąc;
 • konsultacje na temat ostatecznego programu prac (jeśli są konieczne) - 2 tygodnie;
 • konsultacje na temat pierwszego projektu Europejskiego Dokumentu Oceny (EOTA, Komisja Europejska) - 1 miesiąc;
 • konsultacje na temat ostatecznej wersji projektu Europejskiego Dokumentu Oceny (producent) - 15 dni roboczych;
 • konsultacje na temat przyjętego projektu Europejskiego Dokumentu Oceny (Komisja Europejska) - 15 dni roboczych;
 • zatwierdzenie Europejskiego Dokumentu Oceny - 2 tygodnie;
 • tłumaczenie tytułu Europejskiego Dokumentu Oceny na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej - 1 miesiąc;
 • publikacja odniesienia do Europejskiego Dokumentu Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - 6 - 8 tygodni.

Gdy dla wyrobu istnieje Europejski Dokument Oceny Zakład Oceny Technicznej może opracować Europejską Ocenę Techniczną. W celu zapewnienia jednolitych zapisów w Europejskich Ocenach Technicznych opracowany dokument przekazywany jest upoważnionym Jednostkom Oceny Technicznej zrzeszonym w ramach organizacji EOTA do konsultacji. Konsultacje trwają 1 miesiąc.


*Producent wyrobu budowlanego ma prawo do odwołania lub złożenia skargi odnośnie postępowania prowadzonego w Zakładzie Oceny Technicznej. Zakład Oceny Technicznej udziela informacji o sposobie składania odwołania lub skargi.

Krajowa Ocena Techniczna (KOT)

 • Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.881 z późn. zm.) Krajowe Oceny Techniczne (KOT) mogą być udzielane od 01.01.2017 r. dla wyrobów budowlanych: 
  •  nieobjętych zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu
  • jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki tego wyrobu metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest właściwa
  • jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki tego wyrobu
 • Krajowe Oceny Techniczne (KOT) wydawane są na okres 5 lat z możliwością przedłużenia na następne okresy nie dłuższe niż 5 lat
 • Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest ważna od dnia wydania i stanowi dokument odniesienia do sporządzenia przez producenta krajowej deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i oznakowania go znakiem budowlanym

Linki do podstron

Wniosek KOT

Wykaz wydanych KOT

Wykaz uchylonych KOT

Postępowanie KOT

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968) postępowanie o udzielenie krajowej oceny technicznej obejmuje:

 • złożenie wniosku przez producenta wyrobu budowlanego lub jego upoważnionego przedstawiciela*
 • ocenę formalną wniosku- umowę o przeprowadzenie postępowania, stanowisko
 • ocenę właściwości użytkowych wyrobu
 • wydanie krajowej oceny technicznej (lub w uzasadnionych przypadkach odmowę wydania)

*Producent wyrobu budowlanego ma prawo do odwołania lub złożenia skargi odnośnie postępowania prowadzonego w Zakładzie Oceny Technicznej. Zakład Oceny Technicznej udziela informacji o sposobie składania odwołania lub skargi.

 

Rekomendajce techniczne

 • Rekomendacje Techniczne są dokumentami potwierdzającymi rozwiązania techniczne przewidziane przez producenta. Mogą określać również zakres, warunki i zasady stosowania, odbiór prac przewidzianych  rozwiązań z uwzględnieniem wymagań przepisów techniczno-budowlanych oraz krajowych przepisów 
 • Rekomendacje techniczne są dokumentami dobrowolnymi
 • Rekomendacje Techniczne wydawane są na okres 5 lat z możliwością przedłużenia na następne okresy nie dłuższe niż 5 lat

Linki do podstron

Wniosek RT

Wykaz wydanych RT

Wykaz uchylonych RT

Postępowanie RT

Wnioskowanie o Rekomendację Techniczną

O wydanie Rekomendacji Technicznej może wnioskować producent wyrobu, zestawu lub rozwiązania technicznego lub jego upoważniony przedstawiciel. Wniosek należy złożyć do Zakładu Oceny Technicznej.

We wniosku należy podać następujące informacje:

 • rodzaj i opis wyrobu, jego zamierzone zastosowanie oraz deklarowane zasadnicze charakterystyki/właściwości użytkowe;
 • zakłady produkcyjne, w których wyrób budowlany jest produkowany oraz instrukcję stosowania i/lub kartę techniczną, opis ZKP oraz opis procesu produkcji


*Producent wyrobu budowlanego ma prawo do odwołania lub złożenia skargi odnośnie postępowania prowadzonego w Zakładzie Oceny Technicznej. Zakład Oceny Technicznej udziela informacji o sposobie składania odwołania lub skargi.

Warunki ocenyOpłatyMateriały do pobrania

Grupa wyrobów

Grupa wyrobów

(wg Załącznika IV Tabela 1 do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011)

Kod grupy
Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/autoklawizowanego napowietrzonego 1
Materiały termoizolacyjne
Złożone zestawy/systemy izolacyjne
4
Wyroby gipsowe 7
Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne 15
Wyroby murarskie i wyroby pokrewne, elementy murowe, zaprawy i wyroby pomocnicze 17
Wykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów
 Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych
21
Kruszywa 24
Kleje budowlane 25
Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem 26
Wyroby ze szkła płaskiego, profilowanego i bloków szklanych 30

Osobą decyzyjną, odpowiedzialną za kierowanie JOT jest Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk.
Schemat organizacyjny JOT dostępny jest poniżej:
Schemat organizacyjny

 

Definicje i odnośniki

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE – zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego określone w mającej zastosowanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej.

PRODUCENT – osoba fizyczna lub prawna, która produkuje wyrób budowlany lub która zleca zaprojektowanie lub wyprodukowanie wyrobu budowlanego i wprowadza ten wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem firmowym.

ZHARMONIZOWANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE – normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny (EDO).

EUROPEJSKI DOKUMENT OCENY (EDO) – dokument przyjęty przez Europejską Organizację ds. Ocen Technicznych (EOTA) do celów wydawania europejskich ocen technicznych (EOT).

EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA (EOT) – udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny (EDO).

EUROPEJSKA ORGANIZACJA DS. OCENY TECHNICZNEJ (EOTA) – organizacja zrzeszająca wszystkie jednostki oceny technicznej (JOT) wyznaczone przez kraje członkowskie UE i EOG. Do jej zadań należy m.in. opracowanie i przygotowanie EDO oraz koordynacja współpracy między JOT.

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) - udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty, w których wyrób będzie zastosowany

– znak wskazujący zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi przez producenta właściwościami użytkowymi oraz zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 i innym stosownym ustawodawstwie harmonizacyjnym Unii odnoszącym się do umieszczenia tego oznakowania

Znak budowlany  – znak wskazujący, że wyrób budowlany oznaczony tym znakiem może być udostępniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych

 

Odnośniki:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:PL:PDF

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 1062/2013 (format EOT)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:289:0042:0043:PL:PDF

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 157/2014 (udostępnianie deklaracji właściwości użytkowych)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:052:0001:0002:PL:PDF

Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG), które mogą być stosowane jako Europejskie Dokumenty Oceny (EDO)
http://www.eota.eu/en-GB/content/etags-used-as-ead/26/ (wersja angielska)
http://www.ue.itb.pl/eota-europejska-organizacja-ds-ocen-technicznych (wersja polska)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920881

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001968

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001966

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
http://www.mib.gov.pl

Europejska Organizacja ds. Ocen Technicznych (EOTA)
http://www.eota.eu

Komisja Europejska – ENTERPRISE AND INDUSTRY – Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/

 

p.o Kierownika Działu
Oceny
Technicznej

Paweł Kopciał

tel. 12 683 79 95

kom. 798 083 711

pawel.kopcial
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Jednostka Oceny Technicznej

jot@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Zrównoważonego 
​Budownictwa

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona