Łukasiewicz - ICiMB

Sonata 17

Tytuł projektu:

 

Badanie kinetyki reakcji chemicznych w procesie wysokotemperaturowego przetwarzania materiałów zawierających azbest
 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


 

Projekt  dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA 17.

Kierownik projektu: dr inż. Robert Kusiorowski
Okres realizacji: 01.09.2022-31.08.2025

Opis projektu: W otoczeniu człowieka znajduje się nadal wiele materiałów azbestowych, głównie w postaci azbestocementu, co stanowi olbrzymi problem ekologiczny, gdyż azbest ma właściwości rakotwórcze. Zgodnie z przyjętym prawem, zalecaną i stosowaną metodą postępowania z materiałami azbestowymi jest ich składowanie na specjalnych składowiskach odpadów niebezpiecznych, co nie rozwiązuje problemu w dłuższej perspektywie czasu. Rozwiązanie to jako sposób unieszkodliwiania odpadów azbestowych, wydaje się być tylko częściowym rozwiązaniem, gdyż nie niszczy się włóknistej struktury azbestu, a jedynie odizolowuje ją od otoczenia. Celowe staje się zatem opracowanie metod neutralizacji azbestu i wyrobów azbestowych poprzez zniszczenie jego włóknistej postaci, tak aby wytworzony nietoksyczny materiał mógł znaleźć w dalszej perspektywie czasowej praktyczne zastosowania. Celem projektu będzie zbadanie kinetyki procesu termicznego rozkładu azbestu zawartego w odpadach azbestowo-cementowych oraz określenie wpływu dodatków nieorganicznych na przyspieszenie reakcji rozkładu azbestu zawartego w materiałach azbestowo-cementowych oraz ukształtowania się korzystnego składu fazowego z uwzględnieniem potencjalnych właściwości hydraulicznych przetworzonego materiału. Badania kinetyczne prowadzone będą metodą in-situ oraz ex-situ z zastosowaniem dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego oraz metod analizy termicznej.
 

KIEROWNIK PROJEKTU

dr inż. Robert Kusiorowski

robert.kusiorowski@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona