Łukasiewicz - ICiMB

Regulamin świadczenia usługi

Dla kogo?

Usługa jest dostępna dla grup badawczych z projektu jak i spoza, dla wszystkich jednostek  zainteresowanych obrazowaniem SEM i STEM i szczegółową analizą mikroskopową EDS cząstek ceramicznych, w tym fosforanowo-wapniowych, a szczególnie hydroksyapatytowych, o wielorakiej mikrostrukturze, w tym włóknistej (od wielkości nano do mikro) oraz dla klientów indywidualnych.

Warunki zlecenia i wykonania badań

Przyjmujemy próbki do badań przesłane pocztą lub kurierem na adres:
Grupa Badawcza Ceramika
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Centrum Ceramiki i Betonów
ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa

z dopiskiem na kopercie – Usługa SEM.STEM.

 

Prosimy o załączenie do próbek dokładnego opisu zakresu badań (FORMULARZ ZLECENIA BADANIA ). Termin wykonania badań to około 15 dni roboczych od dnia otrzymania próbek. Sprawozdania i wyniki badań przesyłane są w wersji elektronicznej na wskazany przez klienta adres mailowy.

 

Możliwe jest również wykonanie badań w obecności klienta, co ułatwia doprecyzowanie zakresu pracy. W takim wypadku klient umawia się mailowo przez adres: SEM.STEM@icimb.lukasiewicz.gov.pl (z dopiskiem w tytule wiadomości: Usługa SEM.STEM) na badania z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Klient uczestnicząc w badaniach ma możliwość obserwacji wykonywanej preparatyki i przebiegu samego badania, udzielania wskazówek odnośnie wyboru miejsc analizowanych, rozszerzenia zakresu badań o dodatkowe analizy, omówienia na miejscu wyników badań. Sprawozdanie z badań i wyniki klient otrzymuje od nas na poczekaniu w postaci plików zapisywanych na nośniku pamięci lub przesyłanych na wskazany adres mailowy.

 

ZATWIERDZONY REGULAMIN USŁUGI

Kontakt

dr inż. Monika
Biernat

tel. 519 331 830

monika.biernat
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

mgr inż. Paulina Tymowicz-Grzyb

Tel. +48 519331852

paulina.tymowicz
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Ceramiki
i Betonów

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona