Łukasiewicz - ICiMB

Grupa Badawcza Biomateriały

Profil

Misją Grupy Badawczej Biomateriały jest opracowywanie nowych technologii oraz nowych biomateriałów, z przeznaczeniem zastosowania w najbardziej rozwijających się gałęziach medycyny.
 
Interdyscyplinarny zespół badawczy składa się ze specjalistów w zakresie: chemii, inżynierii materiałowej, ceramiki i polimerów. Wiedza merytoryczna oraz współpraca naukowa zespołu pozwala na podejmowanie zadań i rozwiązywanie problemów z pogranicza kilku dyscyplin naukowych. Celem działalności Grupy Badawczej jest opracowywanie nowych technologii oraz nowych biomateriałów ceramicznych i kompozytowych, które znajdują zastosowanie w najbardziej rozwijających się gałęziach medycyny. Kadra oraz wyposażenie badawcze i laboratoryjne zapewniają warunki do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz świadczenia usług w zakresie doradztwa technologicznego i badań, z użyciem zgromadzonego sprzętu kontrolno-pomiarowego.
Głównymi kierunkami działalności badawczej są: 
 • bioszkła o właściwościach przeciwbakteryjnych,
 • syntetyczne cząstki hydroksyapatytowe o różnej morfologii,
 • biokompozyty polimerowo-ceramiczne, 
 • syntetyczne włókna, nanocząstki apatytowe oraz bioszkła do biokompozytów polimerowych, 
 • cementy do wybranych zastosowań w endodoncji,
 • ceramiczne nośniki komórek do stosowania w inżynierii tkankowej, 
 • hydrożele i masy kompozytowe do biodruku 3D

Usługi badawcze

Biokompozyty polimerowe 

Prace badawcze w zakresie biokompozytów polimer/ceramika, polimer/bioszkło polimer/włókna do zastosowań w chirurgii kości, ortopedii, traumatologii. Opracowanie składów chemicznych i technologii otrzymywania, określenie podstawowych właściwości fizykochemicznych i mikrostrukturalnych.

Bioszkła i szkła bioaktywne

Prace badawcze w zakresie bioszkieł i szkieł bioaktywnych do zastosowań w chirurgii kości, stomatologii, jako wypełniaczy kompozytów polimer/bioszkło. Opracowanie składów chemicznych i technologii otrzymywania, określenie podstawowych właściwości fizykochemicznych i mikrostrukturalnych, wytworzenie serii prototypowych.

Syntetyczne włókna i nanocząstki apatytowe

 • Prace badawcze w zakresie otrzymywania krótkich syntetycznych włókien apatytowych oraz nanocząstek apatytowych, jako wypełniaczy w biokompozytach, do zastosowania w leczeniu chorób i ubytków kości. Opracowanie technologii i otrzymywania technologiami hydrotermalnymi, półhydrotermalnymi, strąceniowymi, określenie warunków syntezy, oznaczenie podstawowych właściwości fizykochemicznych i mikrostrukturalnych.
 • Badanie mikrostruktury cząstek ceramicznych (Ca-P i HAp) metodą SEM i STEM

Materiały cementowe do zastosowań endodontycznych

Prace badawcze w zakresie otrzymywania materiałów typu cementowego do stosowania w wybranych terapiach endodontycznych. Opracowanie składów chemicznych i technologii otrzymywania, określenie podstawowych właściwości fizykochemicznych i użytkowych, oznaczenie składów chemicznych i fazowych, wytworzenie serii prototypowych.

Biomateriały porowate

Prace badawcze w zakresie polimerowych i polimerowo-ceramicznych biomateriałów porowatych do zastosowań w chirurgii kości, ortopedii, traumatologii. Opracowanie składów chemicznych i technologii otrzymywania, określenie podstawowych właściwości fizykochemicznych i mikrostrukturalnych.

Uprawnienia/Działalność

 • Grupa Badawcza Biomateriały jest wpisana do Rejestru Wytwórców Wyrobów Medycznych pod nr PL/CA 01 03417. Stosuje się zintegrowany System Zarządzania Jakością, spełniający wymagania normy PN EN ISO 13485.
 • Reprezentanci Grupy Badawczej Biomateriały biorą czynny udział w pracach normalizacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Komitecie Technicznym KT nr 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów oraz Komitecie Technicznym KT nr 283 ds. Materiałów Stomatologicznych.
 • Grupa Badawcza realizuje projekty:
  • GlassPoPep, w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych NCBiR „Nowoczesne Technologie Materiałowe” TECHMATSTRATEG2 (www.glasspopep.eu) Lider Konsorcjum     
  • Osteo-Reg-Net w ramach programu TEAM - NET (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-​badawczego; działanie 4.4. Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (https://osteoreg-net.pwr.edu.pl/) – Konsorcjant.

Lider Grupy

dr inż. Monika
Biernat

tel.: +48 519 331 830

monika.biernat
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Zastępca Lidera

dr inż. Zbigniew
Jaegermann

tel.: 506 151 925

zbigniew.jaegermann
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Ceramiki
i Betonów

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona