Łukasiewicz - ICiMB

Grupa Badawcza Zaawansowane Materiały i Recykling

Profil

Grupa Badawcza Zaawansowane Materiały i Recykling oferuje usługi badawczo - rozwojowe w obszarze szeroko rozumianej inżynierii materiałowej. Bogata oferta dedykowana dla przemysłu ma swoje źródło z jednej strony z wieloletnich doświadczeń Grupy w zakresie opracowywania i wdrażania tradycyjnych technologii produkcji materiałów budowlanych takich jak spoiwa i betony, z drugiej strony zaś uwzględnia najnowsze trendy krajowe i światowe w tym zakresie. Grupa Badawcza Zaawansowane Materiały i Recykling dysponuje doświadczonym i wykwalifikowanym personelem oraz specjalistycznym laboratorium badawczym.

Laboratorium Grupy posiada Certyfikat Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (AB 054) w ramach którego wykonuje między innymi badania kontrolne wyrobów budowlanych w ocenie zgodności dla popiołów lotnych do betonu, cementów portlandzkich, pyłów krzemionkowych, wody zarobowej. Laboratorium prowadzi również badania związane z oddziaływaniem na środowisko surowców oraz materiałów budowlanych, w ramach których prowadzi oznaczenia zawartości rtęci oraz stężeń aktywności radionuklidów.

Usługi badawcze

Badania Podstawowe

 • Badania popiołu lotnego zgodnie z PN-EN 450-1, PN-EN 197-1:2012, PN-EN 14227-4
 • Badania cementu zgodnie z PN-EN 197-1
 • Oznaczanie składu ilościowego cementów wg CEN/TR 196-4
 • Badania pyłu krzemionkowego zgodnie z PN-EN 13263-1+A1
 • Badania wody zarobowej zgodnie z PN-EN 1008
 • Badania stwardniałego betonu zgodnie z PN-EN 12390
 • Badania mieszanki betonowej zgodnie z PN-EN 12350
 • Badania odporności na działanie mrozu
 • Oznaczenie odporności betonu na karbonatyzację wg PN-EN 12390-12
 • Oznaczenie ciepła hydratacji wg PN-EN 196-9
 • Oznaczanie wskaźnika stężenia promieniotwórczego I (w tym stężenie aktywności radionuklidu: 40K, 226Ra, 232Th) zgodnie z Dz.U.2021, poz. 33
 • Zawartość rtęci (Hg) metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji (AMA)
 • Zawartość rtęci (Hg) metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką generacji wodorków (CVAAS)

Pozostałe usługi badawczo-rozwojowe

 • Prace B+R w kierunku zagospodarowania produktów odpadowych wpisujące się w założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ)
 • reaktywności faz cementu w obecności odpadowych dodatków mineralnych i domieszek oraz ich wpływu na właściwości mechaniczne
 • wykorzystania wtórnych materiałów surowcowych - alternatywnych mączek surowcowych do produkcji klinkieru portlandzkiego zawierających materiały z recyklingu
 • opracowywania spoiw i materiałów dla drogownictwa zawierających surowce odpadowe i odpady przemysłowe
 • opracowywania innowacyjnych materiałów z udziałem popiołów lotnych i innych UPS (Ubocznych Produktów Spalania z Energetyki)
 • badań nad otrzymywaniem z materiałów odpadowych i recyklingu aktywnych sorbentów dla inżynierii środowiska
 • oddziaływania materiałów budowlanych i odpadowych na środowisko,
 • immobilizacji metali ciężkich i innych zanieczyszczeń,
 • dodatków mineralnych i pucolanowych do cementu i betonu
 • otrzymywania metakaolinu w oparciu o krajowe surowce oraz odpady przemysłowe,
 • waloryzacji i przekształcania materiałów odpadowych dla zwiększenia możliwości ich wykorzystania,
 • opracowywania i rozwoju bezcementowych spoiw i betonu z materiałów i surowców odpadowych, alkalicznie aktywowanych,
 • recyklingu materiałów z budownictwa – w szczególności wykorzystanie kruszywa z recyklingu betonu
 • opracowywania i badań materiałów nowej generacji o podwyższonych parametrach użytkowych bazujących na wykorzystaniu surowców odpadowych (spoiwa specjalnego przeznaczenia, betony inteligentne, polimerowe, polimerowo-cementowe),
 • oznaczania ciepła hydratacji materiałów wiążących,
 • badań składu fazowego surowców, cementów, spoiw mineralnych odpadów mineralnych metodą analizy dyfraktometrycznej XRD,
 • badań dla identyfikacji azbestu,

  oraz wiele innych, zgodnie z jednostkowym zapotrzebowaniem Kontrahenta

 

Uprawnienia

 • Posiadamy certyfikat akredytacji nr AB 054 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie
 • Członek rzeczywisty Klubu Polskich Laboratoriów POLLAB
 • Współpraca z Jednostkami Certyfikującymi w obszarze oceny zgodności wyrobów budowlanych

Lider Grupy

dr inż. Grzegorz Janus

tel. 603 977 835, 

tel. 77 456 32 01 wew. 305 

grzegorz.janus
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Centrum Inżynierii
Środowiska

ul. Oświęcimska 21
45-641 Opole

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona