Łukasiewicz - ICiMB

Grupa Badawcza Ceramika

Profil

Grupa Badawcza Ceramika oferuje usługi badawcze oraz prowadzi prace badawczo - rozwojowe z zakresu technologii ceramiki, głównie ceramiki tradycyjnej.

Grupa Badawcza Ceramika zatrudnia ekspertów zajmujących się:

 • surowcami naturalnymi, w tym surowcami ilastymi,
 • przeróbką surowców – badanie stopnia rozdrobnienia i procesów formowania i wypalania
 • reologią mas ceramicznych, pigmentami ceramicznymi i farbami ceramicznymi, angobami i szkliwami.

Tematyka prac badawczo – rozwojowych obejmuje w dużej mierze tematy związane z działaniem na rzecz poprawy efektywności i ekologiczności procesów wytwarzania wyrobów ceramicznych, w tym wykorzystaniem surowców wtórnych i odpadowych, badaniami pigmentów ceramicznych do druku cyfrowego czy aplikacją uczenia maszynowego w procesie projektowania wyrobów ceramicznych. Prace badawcze obejmują też zastosowanie materiałów ceramicznych w nowoczesnych technologiach, takich jak magazyny energii i budownictwo modułowe.

W ramach Grupy Badawczej Ceramika działa Laboratorium Badawcze oferujące badania płytek ceramicznych, wyrobów sanitarnych oraz naczyń szklanych i kuchennych, zgodnie z obowiązującymi normami.

Usługi badawcze

Badania przy zastosowaniu elektronowej mikroskopii skaningowej i analizatora składu chemicznego w mikroobszarze (EDS lub WDS)

 • analiza kształtu, wielkości i składu chemicznego ziaren surowców lub wyrobów*
 • możliwość przygotowania preparatu o płaskiej powierzchni*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054

Badania przy zastosowaniu rentgenowskiej analizy fazowej

 • analiza jakościowo i ilościowa faz krystalicznych oraz faz amorficznych, analiza wielkości krystalitów, dyfraktometria wysokotemperaturowa do 1500°C*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054 

Badania z zakresu analizy termicznej i fizykochemicznej

 • Oznaczenie parametrów termicznych materiału przy pomocy analizy termograwimetrycznej TG oraz symultanicznej STA*
 • Analiza właściwości termicznych materiału wraz z analizą wydzielanych gazów STA-FTIR*
 • Określenie rozszerzalności cieplnej materiału metodą dylatometryczną DIL*
 • Określenie przewodności cieplnej poprzez pomiar dyfuzyjności cieplnej (w tym ciepło właściwe) metodą laserowej metody impulsowej (LFA)*
 • Określenie parametrów termicznych, charakterystyka przemian fazowych oraz oznaczenie ciepła właściwego metodą DSC*
 • Analiza strukturalna FTIR*
 • Określenie gęstości materiału metodą hydrostatyczną*
 • Określenie zawartości węgla i siarki w materiałach metalicznych i nieorganicznych*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054

Pozostałe usługi

Pozostałe usługi

W ramach Grupy Badawczej Ceramika działa Laboratorium Badawcze oferujące kompleksowe badania zgodnie z obowiązującymi normami, opracowanymi Instrukcjami badawczymi oraz warunkami ustalonymi ze Zleceniodawcą w ramach umowy. Zlecenia realizowane są na wniosek Zleceniodawcy w następującym trybie:
 • zdefiniowanie zakresu badań
 • rejestracja wniosku
 • sporządzenie umowy na badania
 • akceptacja warunków umowy przez Zleceniodawcę
 • pobieranie próbek do badań / dostarczenie próbek do badań przez Zleceniodawcę
 • realizacja badań

Uzyskane wyniki badań są poufne, nie wykorzystuje się ich do celów własnych ani do żadnych publikacji.

Laboratorium Badawcze posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 054 na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Akredytacja objęty jest szereg metody badawczych w zakresie badań materiałów ceramicznych i szklanych, a pełen zakres akredytacji dostępny jest tutaj.

Badania płytek ceramicznych podłogowych i ściennych, szkliwionych i nieszkliwionych prasowanych na sucho i ciągnionych

 • Wymiary
 • Wytrzymałość na zginanie i siła łamiąca
 • Odporność na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych
 • Klasa ścieralności płytek szkliwionych
 • Promieniotwórczość naturalna
 • Odporność na uderzenie
 • Krytyczny kąt poślizgu
 • Jakość powierzchni
 • Nasiąkliwość wodna
 • Odporność na pęknięcia włoskowate szkliwa
 • Odporność termiczna
 • Odporność chemiczna
 • Mrozoodporność
 • Odporność na plamienie
 • Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z powierzchni płytek szkliwionych "N"
 • Odporność na plamienie krwią, środkami leczniczymi i dezynfekcyjnym*
 • Współczynnik tarcia statycznego i dynamicznego*
 • Określenie współczynnika tarcia PTV metodą wahadła angielskiego*
 • Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054
„N” - metody badawcze objęte zakresem notyfikacji nr 1487 

Badania ceramicznych i silikatowych elementów murowych

 • Wytrzymałość na ściskanie
 • Promieniotwórczość naturalna
 • Absorpcja wody
 • Wymiary
 • Odporność na zamrażanie - odmrażanie
 • Gęstości netto, brutto w stanie suchym
 • Objętość brutto, netto i udział procentowy drążeń (napełnianie piaskiem)
 • Zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych

Badania wyrobów sanitarnych ceramicznych i nie ceramicznych takich jak: umywalki, miski ustępowe, bidety, wanny, brodziki, pisuary, zlewozmywaki kuchenne

 • Odporność wyrobu na zmiany temperatury
 • Funkcjonalność misek ustępowych*
 • Odporność na ścieranie szkliwa
 • Odporność na zarysowanie szkliwa
 • Natężenie przepływu w otworze przelewowym
 • Wytrzymałość na obciążenie
 • Wymiary
 • Jakość powierzchni
 • Nasiąkliwość wodna
 • Odporność na plamienie i środki chemiczne

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054

Badania naczyń stołowych i kuchennych, szklanych i ceramicznych, mających kontakt z żywnością

 • Odporność na mechaniczne zmywanie
 • Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z powierzchni wyrobu
 • Klasa hydrolityczna szkła
 • Odporność na nagłą zmianę temperatury
 • Absorpcja wodna

Badania okładzin podłogowych takich jak: wycieraczki systemowe, szkło z nadrukiem antypoślizgowym, folie transferowe, taśmy ostrzegawcze, wyroby betonowe, kostki i płyty tarasowe, płyty ostrzegawcze itp., 

 • Oznaczanie klasy antypoślizgowości R
 • Oznaczanie klas antypoślizgowości A, B, C*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054

Uprawnienia

 • Posiadamy certyfikat akredytacji nr AB 054 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie
 • Członek rzeczywisty Klubu Polskich Laboratoriów POLLAB
 • Współpraca z Jednostkami Certyfikującymi w obszarze oceny zgodności wyrobów budowlanych

Lider Grupy

dr Arkadiusz
Gąsiński

tel.: +48 519 332 086
kom.: 506 152 147

arkadiusz.gasinski
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Zastępca Lidera

Agnieszka Ducka

tel.: 601 362 348

agnieszka.ducka
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Ceramiki
i Betonów

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona