Łukasiewicz - ICiMB

Oferta Technologiczna Biomateriały i Biokompozyty

Zapraszamy przedsiębiorców, fundusze inwestycyjne oraz partnerów biznesowych, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań (takich jak produkty, usługi lub technologie), do zapoznania się z ofertą opracowaną przez naszych naukowców. 

[ENGLISH BELOW]

Wielofunkcyjne kompozytowe materiały implantacyjne do wypełniania ubytków kości i regeneracji tkanki kostnej

Opracowana technologia dotyczy materiałów implantacyjnych, które są przeznaczone do zastosowania w medycynie, szczególnie w dziedzinie chirurgii ortopedycznej i stomatologicznej. Materiały te cechują się wieloma korzystnymi właściwościami, takimi jak biokompatybilność, porowata struktura sprzyjająca migracji komórek oraz działanie osteokondukcyjne. Dodatkowo, posiadają one zdolności antybakteryjne i bioaktywne, co jest istotne w kontekście unikania infekcji i stymulacji procesów regeneracji tkanek. Innowacyjność tych materiałów polega na wykorzystaniu specjalnie dobranych składników, takich jak biokompatybilny polimer, bioaktywne szkło domieszkowane odpowiednimi substancjami oraz bioaktywne peptydy.
 

Wielofunkcyjne elastomerowe bio-kompozytowe materiały implantacyjne do regeneracji tkanki kostnej

Oferta dotyczy opracowanych biokompatybilnych materiałów implantacyjnych przeznaczonych do regeneracji tkanki kostnej. Są to trójskładnikowe elastomerowo-polimerowo-ceramiczne biokompozyty zbudowane na bazie poli(adypinianu glicerolu) z dodatkiem bioszkła oraz bioaktywnych peptydów, w tym funkcjonalizowanej L-lizyny. Materiały te wykazują właściwości osteokondukcyjne, proregeneracyjne, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, co czyni je obiecującymi w medycynie regeneracyjnej tkanki kostnej. Ich innowacyjność opiera się na obecności funkcjonalizowanego bioszkła, elastomerowym charakterze kompozytów oraz potwierdzonych właściwościach biologicznych, wspomaganych przez specyficzne sekwencje aminokwasów. Dodatkowo, L-lizyna wspomaga adhezję i proliferację osteoblastów oraz potencjał osteogenny komórek macierzystych kości. Opatentowane materiały wyróżniają się kompleksowym działaniem, co stanowi niedogodność w stosunku do dostępnych na rynku implantów.

We invite entrepreneurs, investment funds and business partners who are looking for innovative solutions (such as products, services or technologies) to familiarize themselves with the offer developed by our scientists.
 

Multifunctional composite implant materials for bone filling and bone regeneration

The developed technology concerns implant materials for medical applications, particularly in the fields of orthopedic and dental surgery. These materials are characterized by a number of favorable properties, such as biocompatibility, porous structure that promotes cell migration and osteoconductive effect. In addition, they have antibacterial and bioactive capabilities, which is important in the context of avoiding infection and stimulating tissue regeneration processes. The innovation of these materials lies in the use of specially selected components, such as biocompatible polymer, bioactive glass doped with appropriate substances and bioactive peptides.

Multifunctional elastomeric bio-composite implant materials for bone regeneration

The offer concerns developed biocompatible implant materials for bone tissue regeneration. These are three-component elastomeric-polymer-ceramic biocomposites built on the basis of poly(glycerol adipate) with the addition of bio-glass and bioactive peptides, including functionalized L-lysine. These materials exhibit osteoconductive, proregenerative, antimicrobial and anti-inflammatory properties, making them promising for bone tissue regenerative medicine. Their innovation is based on the presence of functionalized bio-glass, the elastomeric nature of the composites and the proven biological properties supported by specific amino acid sequences. In addition, L-lysine supports the adhesion and proliferation of osteoblasts and the osteogenic potential of bone stem cells. The patented materials are distinguished by their complex action, which is an inconvenience compared to commercially available implants.

Lider Grupy

dr inż. Monika
Biernat

tel.: +48 519 331 830

monika.biernat
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Zaawansowanej
Ceramiki i Prefabrykacji

Grupa Badawcza Biomateriały

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona