bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Obowiązek informacyjny

OOBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (dalej: Ł-ICiMB), ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (RODO Art. 6 ust. 1 lit. b),
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (RODO Art. 6 ust. 1 lit. c),
 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (RODO Art. 6 ust. 1 lit. a).

Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu:

 • Realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia, w szczególności na podstawie z art. 22 [1] ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 534 z późn. zm.),
  Do pobrania: Klauzula informacyjna - REKRUTACJA
 • Wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • Realizacji działań marketingowych drogą elektroniczną lub poprzez telekomunikacyjne urządzenia końcowe (w obu przypadkach wyłącznie na podstawie uzyskanej od Państwa zgody),
 • Realizacji działań marketingowych pocztą tradycyjną,
 • Zapewnienia bezpieczeństwa obiektów będących w dyspozycji Ł-ICiMB i są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (RODO Art. 6, ust. 1, lit. f).

W powyższych przypadkach, dane będą przetwarzane odpowiednio przez okres:

 • Dane będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba że wyrażono zgodę na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji oraz w przypadku nawiązania stosunku pracy przez okres zatrunienia i okres:

- 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy, albo
- 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym został złożony raport informacyjny albo
- 50 lat od ustania stosunku pracy (dla pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r.)

 • Do zakończenia obowiązywania umowy oraz 5 lat po tym okresie (w przypadku umów z osobami fizycznymi - 10 lat) ze względu na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń,
 • Do wycofania zgody,
 • 10 lat,
 • 3 lat.

W pozostałym wypadku dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny w celach archiwizacyjnych, kontrolnych i rozliczeniowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w ramach podpisanych z ICiMB umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz prawne, a także innym podmiotom jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpoznania złożonego przez Państwa wniosku.

Jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych mogą się Państwo zwrócić do Inspektora Ochrony Danych.

Inspektor
Ochrony
Danych

Karolina Kuba 

tel.: 530 847 442

iod@
icimb.lukasiewicz.gov.pl

Łukasiewicz - Instytut
Ceramiki i Materiałów
Budowlanych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona