Łukasiewicz - ICiMB

REACH

Rozporządzenie nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals - REACH). Rozporządzenie weszło w życie 1 czerwca 2007r. Nakłada na producentów i importerów substancji, wytwórców wyrobów, dalszych użytkowników w łańcuchu dostaw szereg obowiązków związanych z produkcją, wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem substancji w postaci własnej, jako składnika mieszaniny czy tworzącej wyrób. Celem rozporządzenia REACH jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, ułatwienie obrotu substancjami chemicznymi na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej oraz zapewnienie wzrost konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu chemicznego. 
Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, zwane z skrócie Rozporządzeniem CLP wprowadza nowe zasady klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin.
Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie 

Deklaracja zgodności z REACH /CLP 

Oświadczenie dotyczące rozporządzenia Nr 1907/2006 (REACH)
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych stosując się do obowiązków wynikających z treści Rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), informuje iż jest:

 • producentem substancji (art. 3.9) 
 • dalszym użytkownikiem substancji i mieszanin (art. 3.13)
 • wytwórcą wyrobów (art. 3.4)

Informujemy, że substancje produkowane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych podlegające obowiązkowi rejestracji (dla danych zakresów tonażowych) zostały zarejestrowane w wymaganym terminie (zgodnie z art. 6.1.). 

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) producenci, importerzy lub dystrybutorzy są zobowiązani do informowania klientów o obecności w swoich produktach substancji wzbudzających szczególnie duże obawy o stężeniu przekraczającym (SVHC)1) 0,1% masy produktu. Zestawienie tych wyrobów wprowadzanych na rynek podano w załącznikach. 

Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie (art. 45 CLP)
Zgłoszenia dokonano na podstawie art. 9 ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1337) w związku z art. 45 rozporządzenia CLP. Zestawienie zgłoszonych mieszanin podano w załącznikach

Jednocześnie informujemy, że jako dalszy użytkownik, SBŁ – ICiMB współpracuje ze swoimi dostawcami, aby mieć pewność, że stosowane substancje, mieszaniny w tym tworzące nasze wyroby są zgodne z przepisami zawartymi w treści Rozporządzenia nr 1907/2006. 

W załącznikach podano zestawiono spełnianie wymagań rozporządzenia w poszczególnych Centrach Badawczych

 • Centrum Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie  
 • Centrum Ceramiki i Betonów w Warszawie  
 • Centrum Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach  
 • Centrum Inżynierii Środowiska w Opolu  

1) Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy określane w skrócie akronimem  SVHC (Substances of Very High Concern)  mają właściwości, które mogą powodować poważne i nieodwracalne skutki dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Identyfikowane one są gdy spełniają kryteria klasyfikacji w klasie zagrożenia:

 • rakotwórczości  kat. 1A lub 1B
 • działające mutagennie na komórki rozrodcze kat. 1A lub 1B
 • działające szkodliwie na rozrodczość kat. 1A lub 1B
 • działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub rozwój
 • substancje są trwałe, wykazują zdolność do bioakumulacji, są toksyczne (PBT)
 • substancje są bardzo trwałe i wykazują bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB)

Substancje te są włączane do Listy kandydackiej REACH przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA)

Dodatkowe informacje:
Europejska Agencja Chemikaliów
Biuro do spraw Substancji Chemicznych

Kontakt:

Romuald
Rutkowski

tel.: 22 843 63 64

romuald.rutkowski@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Ceramiki
i Betonów
w Warszawie

ul. Postępu 9
02-676 Warszawa

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona