Łukasiewicz - ICiMB

Grupa Badawcza Surowce i Spoiwa Budowlane

Profil

Grupa Badawcza Surowce i Spoiwa Budowlane specjalizuje się w wykonywaniu badań fizycznych i chemicznych cementów powszechnego użytku, cementów specjalnych, składników cementu, tj. żużli, popiołów, kamieni wapiennych, łupków, pyłu krzemionkowego i pucolan, a także  surowców i półproduktów do produkcji cementu. Jako jedno z nielicznych posiada kompetencje techniczne do oznaczania udziałów składników głównych i drugorzędnych w cementach powszechnego użytku.  Od wielu lat wykonuje specjalistyczne badania oznaczania zawartości rozpuszczalnego w wodzie chromu Cr (VI). Wykonuje ponadto badania chemiczne z zakresu emisji CO2 i REACH.

Wykonuje również dedykowane badania w odniesieniu do wapna budowlanego oraz innych spoiw z zakresu materiałów i chemii budowlanej. W zakres działania wchodzą ponadto badania chemiczne szkła oraz surowców szklarskich.

Jest jednym z nielicznych w Polsce laboratorium o tak szerokiej specjalizacji w zakresie klasycznych „mokrych” technik analitycznych mających status metod wzorcowych. Specjalistyczna, nowoczesna aparatura zapewnia szybkie i miarodajne wykonywanie analiz chemicznych w bardzo szerokim zakresie badanych materiałów. Dodatkowo posiada również możliwość oznaczania składu tlenkowego za pomocą aparatu rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej z dyspersją fali (XRF).

Laboratoria Grupy Badawczej pełnią rolę laboratoriów tzw. „trzeciej strony” dla potrzeb oceny zgodności cementu. Ponadto dysponuje odpowiednią procedurą umożliwiającą udokumentowany zakup niektórych materiałów w punktach wskazanych przez np. organizacje konsumenckie.

Grupa Badawcza Surowce i Spoiwa Budowlane wykonuje badania w ramach Certyfikatu Akredytacji AB 054 wydanego przez PCA 20 stycznia 1998 roku. Posiada doświadczony i wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem oraz nowoczesne i specjalistyczne laboratoria badawcze. Przywiązuje dużą wagę do współpracy z przemysłem wykorzystując potencjał badawczy, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości usług badawczych na poziomie usług świadczonych przez wiodące laboratoria badawcze innych krajów europejskich.

Usługi badawcze

Cementy powszechnego użytku, cementy specjalne oraz ich składniki 

PN-EN 196-1

Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości

PN-EN 196-2

Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna

PN-EN 196-3

Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości

PN-EN 196-5

Metody badania cementu -- Część 5: Badanie pucolanowości cementów pucolanowych

PN-EN 196-6

Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 196-7

Metody badania cementu -- Część 7: Metody pobierania i przygotowania próbek cementu

PN-EN 196-10

Metody badania cementu -- Część 10: Oznaczanie w cemencie zawartości chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie

CEN/TR 169-4

CEN/TR 196-4: Methods of Testing Cement Part 4: Quantitative Determination of Constituents

BN-64/6731-03

Cement. Metody badań. Klinkier cementowy. Obliczenie modułu glinowego, modułu krzemianowego, modułu wysycenia wapnem oraz składu mineralnego 

Cementy murarskie

PN-EN 413-1

Cement murarski -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

PN-EN 413-2

Cement murarski -- Część 2: Metody badań

Cementy glinowe

PN-EN 14647

Cement glinowo-wapniowy -- Skład, wymagania i kryteria zgodności

Popiół lotny do betonu

PN-EN 450-1

Popiół lotny do betonu -- Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności

PN-EN 451-1

Metoda badania popiołu lotnego -- Część 1: Oznaczanie zawartości wolnego tlenku wapnia

PN-EN 451-2

Metoda badania popiołu lotnego -- Część 2: Oznaczanie miałkości przez przesiewanie na mokro

Popiół lotny wapienny

PN-EN 197-1

Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

Żużel wielkopiecowy

PN-EN 15167-1

Mielony granulowany żużel wielkopiecowy stosowany do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

Pył krzemionkowy

PN-EN 13263-1

Pył krzemionkowy do betonu -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

Spoiwa hydrauliczne

PN-EN 15368

Spoiwo hydrauliczne do zastosowań niekonstrukcyjnych -- Definicje, wymagania i kryteria zgodności

Hydrauliczne spoiwa drogowe szybkowiążace

PN-EN 13282-1

Hydrauliczne spoiwa drogowe -- Część 1: Hydrauliczne spoiwa drogowe szybkowiążące -- Skład, wymagania i kryteria zgodności

Hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wiążące

PN-EN 13282-2

Hydrauliczne spoiwa drogowe -- Część 2: Hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wiążące -- Skład, wymagania i kryteria zgodności

Piasek normowy CEN

PN-EN 196-1

Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości

Gips budowlany

PN-EN 196-2

Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna

VGB M 701e

Analysis of FGD gypsum”

Wyroby do systemów ociepleń - Masy i zaprawy klejące, tynkarskie, siatki

ETAG 004

Guideline For European Technical Approval of External Thermal Insulation Composite Systems (Etics) With Rendering

EAD- 040083-00-0404

External thermal insulation composite systems (ETICS) with renderings

EAD- 040016-00-0404

Glass fibre mesh for reinforcement of cement based renderings

ZUAT-15/V.03/2003

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej

ZUAT-15/V.04/2003

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej

Surowce węglanowe do produkcji cementu i wapna budowlanego

PN-EN 197-1

Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

Popiół lotny wapienny

PN-EN 196-2

Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna

PN-EN 459-2

Wapno budowlane -- Część 2: Metody badań

PN-EN 13639

Oznaczanie całkowitej zawartości węgla organicznego w wapieniu

PN-EN 933-9

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie błękitem metylenowym

Wapno budowlane

PN-EN 459-1

Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

PN-EN 459-2

Wapno budowlane -- Część 2: Metody badań

Kruszywa

PN-EN 1744-1

Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna

PN-EN 933-9

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie błękitem metylenowym

Domieszki do zapraw i zaczynów

PN-EN 480-8

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 8: Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji

PN-EN 480-10

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 10: Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN 480-12

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 12: Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach

Spoiwa, tynki gipsowe oraz kleje gipsowe

PN-EN 13279-2

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody badań

Zaprawy i masy budowlane

PN-EN 1015-17

Metody badań zapraw do murów -- Część 17: Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach

Elementy murowe

PN-EN 196-2

Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna

PN-EN 772-5

Metody badań elementów murowych -- Część 5: Określenie zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych

Pigmenty i wypełniacze, podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania

PN-EN ISO 787-9

Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 9: Oznaczanie wartości pH wodnej zawiesiny

ISO 4316

Surface active agents — Determination of pH of aqueous solutions — Potentiometric method

PN-EN 13454-2

Spoiwa na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia -- Część 2: Metody badań

Szkło oraz wyroby szklane

PN-EN 196-2

Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna

PN-EN ISO 12677

Analiza chemiczna wyrobów ogniotrwałych techniką fluorescencji (XRF) -- Metoda perły

PN ISO 719

Szkło -- Odporność hydrolityczna ziaren szkła w temperaturze 98 stopni C -- Metoda badania i klasyfikacja”

PN-B-13160

Szkło -- Metody badań -- Analiza chemiczna

Piaski

PN-EN 196-2

Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna

ASTM C 114

Standard Test Methods for Chemical Analysis of Hydraulic Cement

Surowce szklarskie (piaski szklarskie, kaoliny i gliny, magnezyty i dolomity, surowce cyrkonowe oraz inne materiały glinokrzemianowe)

PN-EN 196-2

Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna

PN-EN ISO 12677

Analiza chemiczna wyrobów ogniotrwałych techniką fluorescencji (XRF) -- Metoda perły

Pozostałe usługi

  • Prace B+R w zakresie cementów i dodatków do cementu,
  • Prace B+R w kierunku zagospodarowania produktów odpadowych wpisujące się w założenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GoZ),
  • badania aplikacyjne materiałów budowlanych,
  • prace o charakterze konsultingowym w chemii budowlanej,
oraz wiele innych, zgodnie z jednostkowym zapotrzebowaniem Kontrahenta. 

 

Uprawnienia

  • Współpraca ze Stowarzyszeniem producentów Cementu w zakresie znaku Pewny Cement,
  • Bierzemy czynny udział w pracach Europejskiego Komitetu Technicznego CEN/TC 51 "Cement and building limes",
  • Organizacja seminariów związanych ze zmianami w normach polskich oraz europejskich dla przemysłu cementowego.

Lider Grupy

Tomasz Foszcz

tel.: 12 683 79 61

kom.: 661 944 695

tomasz.foszcz
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Z-ca Lidera

dr inż. Anna
Skawińska

tel.: 12 683 79 85

anna.skawinska
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Szkła
i Materiałów Budowlanych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona